Ile kosztuje notariusz?

Ile kosztuje notariusz?

TAKSA NOTARIALNA:
Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 237). Notariusz jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) dlatego też taksa notarialna powiększana jest o wartość tego podatku w stawce 23%.

OPŁATA SĄDOWA
Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Wysokość opłaty sądowej określa Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku – o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn.: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1025 ze zm.).

PODATKI:
Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że przy dokonywaniu czynności notarialnej podlegającej opodatkowaniu tymi podatkami obowiązany jest obliczyć, pobrać a następnie przekazać pobrany podatek na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę Kancelarii.