Czynności notarialne

Czynności notarialne:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.jedn.: Dz.U. z 2014, poz. 164 ze zm.) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).  Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego i co do zasady notariusz dokonuje ich kancelarii notarialnej. W uzasadnionych wypadkach – jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności – istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych poza Kancelarią – np. w szpitalu.

Do czynności najczęściej dokonywanych przez notariusz Annę Wiącek, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie – Nowej Hucie, należą:

♦ umowy z zakresu obrotu nieruchomościami (umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, umowa dożywocia, umowa ustanowienia odrębnej własności, umowa przedwstępna, umowa deweloperska, umowa przenosząca własność, umowa przenosząca własność w wykonaniu umowy deweloperskiej, warunkowa umowa sprzedaży, dział spadku, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności osobistych i gruntowych, ustanowienie hipoteki);
♦ czynności z zakresu prawa spadkowego (testament – także testament z zapisem windykacyjnym, umowa zrzeczenia się dziedziczenia, protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu);
♦ notarialne poświadczenie dziedziczenia (protokół dziedziczenia, akt poświadczenia dziedziczenia);
♦ akty poddania się rygorowi egzekucji (w tym także w trybie ustawy o najmie okazjonalnym lokali)
♦ umowy majątkowe małżeńskie;
♦ czynności z zakresu prawa spółek;
♦ protokoły zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych;
♦ poświadczenia (własnoręczności podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu, daty okazania dokumentu);
♦ protesty weksli i czeków;
♦ doręczanie oświadczeń;
♦ pełnomocnictwa;
♦ przyjęcie na przechowanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych a także danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
♦ sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
♦ sporządzanie – na żądanie stron – projektów aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów;
♦ sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów;